شناخت شخصیت افراد از روی رنگ چشم، گزینه جد ید ی است که د ر روابط انسانی بی تاثیر نبود ه و چنانچه د رست به کار رود ، مشکلات زیاد ی را حل خواهد کرد . مطلب زیر که توسط یکی از انجمن های اینترنتی عربی منتشر شد ه است، به بررسی انواع رنگ چشم و شخصیت د ارند گان آن می پرد ازد . ● رنگ چشم سبز. رنگ چشم سبز، نشان د هند ه آن است که صاحبان آن، شخصیتی قوی و اراد ه ای بالا د ارند . د ر تصمیم گیری ها، خیلی محکم عمل می کنند و تا حد ی خود رای و مغرور نیز هستند . این افراد ، اعتماد به نفس بالایی د ارند و تا ...


چشم رنگی ها چه شخصیتی دارند؟ +روانشناسی رنگ چشم ها

شناخت شخصیت افراد از روی رنگ چشم، گزینه جد ید ی است که د ر روابط انسانی بی تاثیر نبود ه و چنانچه د رست به کار رود ، مشکلات زیاد ی را حل خواهد کرد . مطلب زیر که توسط یکی از انجمن های اینترنتی عربی منتشر شد ه است، به بررسی انواع رنگ چشم و شخصیت د ارند گان آن می پرد ازد .

● رنگ چشم سبز

رنگ چشم سبز، نشان د هند ه آن است که صاحبان آن، شخصیتی قوی و اراد ه ای بالا د ارند . د ر تصمیم گیری ها، خیلی محکم عمل می کنند و تا حد ی خود رای و مغرور نیز هستند . این افراد ، اعتماد به نفس بالایی د ارند و تا آخرین توان خود به د یگران کمک می کنند .

● رنگ چشم آبی

د ارند گان چشم های آبی، د ارای نگاهی عمیق هستند و شخصیتی حساس د ارند . این افراد به راحتی فکر و نظر خود را به د یگران تحمیل می کنند .

● رنگ چشم مشکی

صاحبان چشمان مشکی، انسان هایی رویایی هستند که د ر فضای شاعرانه ای زند گی می کنند و همچنین بسیار د ست و د ل باز هستند . بسیار سعی می کنند با هر چه د ارند به د یگران کمک کنند . این افراد همچنین د ارای خلق و خوی اجتماعی و احساسات ظریف هستند .

● رنگ چشم قهوه ای

چشم قهوه ای، سمبل مهربانی و محبت است و هر چه تیره تر باشد مهر و محبت صاحبش بیشتر است. چشم قهوه ای ها، بسیار خونسرد ند و هرچه را که می خواهند به راحتی تصاحب می کنند .

● رنگ چشم خاکستری

صاحبان چشم های خاکستری، د و د سته هستند . یا از شخصیتی آرام برخورد ارند و یا شخصیتی عصبی و انقلابی د ارند ، ولی د ر مجموع انسان هایی سرسخت و سنگین د ل هستند .

● رنگ چشم عسلی

با وجود اینکه چشم عسلی ها، انسان هایی خوش قلب هستند ولی با د یگران صریح نیستند . این افراد همیشه به د نبال د وست می گرد ند . چشم عسلی ها معمولاً از کود کی روی پای خود می ایستند و د وست ند ارند به د یگران تکیه کنند .

منبع:پارس ناز

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه